Условия за ползване

Това са Общите условия на РАЗ.БГ ООД (Raz.bg), с които се урежда начинът, по който Raz.bg предоставя услугата „онлайн магазини под наем”, която може да бъде поръчана от уебсайта на Raz.bg (Услугата). Тези Общи условия са задължителни за ползвателите на тази услуга (Потребители) и за Raz.bg. Всякакви уговорки между Raz.bg и Потребител, различни от установеното в тези Общи условия, имат сила само ако са направени в писмена форма и са подписани от страните.

ВАЖНО Е ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ДА РЕШИТЕ, ДАЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ НА RAZ.BG. Ако имате въпроси или неясноти относно условията, при които Raz.bg предоставя Услугата, не се притеснявайте да се свържете с нас – ние ще се радваме да Ви съдействаме и да изчистим всяка неяснота, която би могла да възникне.

РАЗ.БГ ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 200518685, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, район р-н Искър, ж.к. Дружба, бл. 159, вх. Б, телефон за връзка +359 893 619 587 и email за кореспонденция info@raz.bg

 

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тези Общи условия са задължителни за Raz.bg и за Потребителя. Общите условия определят правата и задълженията на Raz.bg от една страна и на Потребителя от друга във връзка с предоставяне на Услугата.

Чл.2. Всички уговорки между Raz.bg и Потребител относно Услугата, различни от посочените в Общите условия, трябва да са сключени писмено, за да имат действие между страните.

Чл.3. Писмената форма се счита за спазена, ако договорката е постигната чрез размяна на съобщения по електронната поща, която Потребителят и Raz.bg обичайно използват в кореспонденцията си.

 

ГЛАВА II. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

Чл.4. Услугата представлява наем (хостинг) на решения за онлайн търговия. Параметри на Услугата са представени на уеб сайта на Raz.bg (https://raz.bg/). Raz.bg може да предлага вариации на Услугата по индивидуални спецификации според възможностите на Raz.bg и нуждите на конкретни Потребители.

Чл.5. Raz.bg предоставя достъп до контролния панел на онлайн магазина, през който може да се въвежда ново съдържание, да се внасят промени и да се редактира наличното съдържание.

Чл. 6. Услугата включва техническа поддръжка на онлайн магазина.

Чл.7. Регистрация и създаване на нов магазин се извършват през сайта на Raz.bg (https://raz.bg/), чрез попълване на формата за регистрация и плащането на дължимата сума. От момента на заплащане на тази сума и завършването на регистрацията се счита, че между Raz.bg и Потребителя е сключен договор за предоставяне на Услугата. При завършване на процеса на регистрация, потребителят получава съобщение с данни за достъп до контролния панел. Магазинът се активира веднага.

 

ГЛАВА III. ПОДДРЪЖКА НА МАГАЗИНА

Чл.8. Raz.bg осигурява техническа поддръжка на онлайн магазина от неговото създаване до неговото деактивиране. Техническата поддръжка осигурява нормалното ползване на магазина според описаното на уеб сайта на Raz.bg (https://raz.bg/).

Чл.8. Raz.bg се задължава да отстрани възникналите грешки във функционирането на онлайн магазина за своя сметка, ако тези грешки произтичат от програмния код на магазина, използван от Raz.bg и отстраняването им няма да създаде пречки за функционалността на Услугата.

 

ГЛАВА IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.9. Потребителят носи отговорност за съдържанието, публикувано на неговия онлайн магазин създаден чрез платформа на Raz.bg. Raz.bg няма задължението да контролира съдържанието, публикувано чрез Услугата, не е длъжен да гарантира достоверността или качеството на качваното съдържание, не носи отговорност за това съдържание и за това, дали същото се придържа към законовите изисквания и морала.

Чл.10. Потребителят е съгласен да получава служебни съобщения, свързани с предоставяната услуга, на посочения при регистрирането имейл.

Чл.11. При регистрация Потребителят е длъжен да попълва действителните си данни, включително телефон, електронна поща и адрес. Raz.bg може да деактивира и изтрие магазина, ако установи, че предоставените данни не са истински.

Чл.12. Потребителят отговаря за сигурността на своята парола и акаунт. Raz.bg не отогваря при каквато и да е загуба или повреда, произтичаща от невъзможността на Потребителя да запази сигурността на своя акаунт.

Чл.13. Потребителят е длъжен да не използва Услугата за цели или по начини, забранени от закона.

Чл.14. Потребителят е длъжен да не публикува материали, които са противозаконни, оскърбителни, заплашителни, нецензурни, клеветнически в разрез с добрите нрави или нарушават авторското право на трети лица, включително всякакво обидно, расистко, дискриминационно, порнографско, неприлично или приканващо към извършване на престъпления съдържание.

Чл.15. Потребителят не може да използва Услугата за разпространение на зловреден или шпионски софтуер.

Чл.16. Потребителят ползва Услугата без да възпрепятства ползването на Услугата от други потребители. Потребителят не може да ползва Услугата по начин, който уврежда доброто име и търговската репутация на Raz.bg или на други потребители на Услугата.

Чл.17. Потребителят е длъжен да пази в тайна всяка кореспонденция между него и Raz.bg, без значение в каква форма е обективирана (напр. в писмен или електронен вид), и по никакъв начин да не я споделя пред трети страни, нито да я прави обществено достояние.

Чл.18. Потребителят е длъжен да не използва Услугата за изпращане на непоискани търговски или други съобщения (спам).

Чл.19. Потребителят е съгласен, че неговото съдържание може да бъде предавано некриптирано през различни преносни среди или променяно, за да удовлетвори техническите изисквания на мрежите, устройствата или приложенията, към които се предава.

Чл.20. Потребителят е длъжен и е съгласен да не копира, продава, препродава или използва част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата без изрично писмено разрешение от Raz.bg.

Чл.21. В случай че Raz.bg или неговите търговски партньори понесат отговорност или претърпят вреди, загуби или разноски (включително съдебни разноски и разходи за правна защита) поради искове, оплаквания или претенции на трети страни, произтичащи от незаконно съдържание, качвано от Потребителя, Потребителят се задължава да обезщети Raz.bg изцяло.

 

ГЛАВА V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА RAZ.BG

Чл.22. Raz.bg предоставя Услугата във вида, в който е описана на уебсайта на Raz.bg или както е договорена с Потребителя. Raz.bg не носи отговорност за неправилното разбиране или тълкуване на параметрите на предлаганата услуга от страна на Потребителя.

Чл.23. Raz.bg защитава личните данни на Потребителя и неговите клиенти съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на лични данни, достъпна тук.

Чл.24. Raz.bg не гарантира, че Услугата ще е непрекъсната, навременна, сигурна или лишена от грешки.

Чл.25. Raz.bg осигурява безплатна техническа поддръжка на системата при грешки или прекъсвания, както и възможност за връзка с представител на Raz.bg чрез посочените на уебсайта на Raz.bg (https://raz.bg/) канали за комуникация.

Чл.26. Raz.bg не носи отговорност за технически прекъсвания на Услугата поради форс мажор по смисъла на Търговския закон, профилактика на системата, виновни действия на трети страни или поради разпореждания на компетентни държавни органи.

Чл.27. Raz.bg не носи отговорност за каквито и да се имуществени и неимуществени щети, причинени от Потребителя на трети лица, обществени и политически организации, движения, етнически и религиозни общности, институции и др. при ползването на Услугата.

Чл.28. Raz.bg може да премахва/променя съдържание и да деактивира или изтрива акаунт, който, по преценка на Raz.bg, нарушава тези Общи условия, законите или от него се публикуват материали, които са противозаконни, оскърбителни, заплашителни, нецензурни, клеветнически в разрез с добрите нрави или нарушават авторското право на трети лица, включително обидно, расистко, дискриминационно, порнографско, неприлично или приканващо към извършване на престъпления съдържание.

Чл.29. Raz.bg може да сваля съдържание и при законно искане от компетентните органи, както и при обосновано искане на лице, чиито авторски права са нарушени от съдържанието.

Чл.30. Raz.bg съдейства на потребителя за успешното и правилно ползване на магазина.

 

ГЛАВА VI. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И НА УСЛУГАТА

Чл.31. Настоящите Условия за ползване могат да бъдат изменяни от Raz.bg.

Чл.32. Raz.bg обявява промените в Общите условия на уеб сайта си (https://raz.bg/). Промените влизат в сила в двуседмичен срок от обявяването им за онези Потребители, които не са възразили срещу тях в споменатия двуседмичен срок.

Чл. 33. Raz.bg може да променя цените и параметрите на Услугата, като тези промени влизат в сила незабавно. Потребителите, започнали да ползват Услугата преди въвеждането на промените, продължават да я ползват при първоначалните условия до изтичане на абонамента им.

 

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 34. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява при:

  • Изтичане срока на абонамента, за който потребителят е платил.
  • По взаимно съгласие между страните.
  • При обективна невъзможност на Raz.bg да изпълнява договора, включително поради изземване на оборудване от държавни органи.

Чл. 35. Raz.bg може да прекрати договора за предоставяне на Услугата с едностранно уведомление, което влиза в сила от изпращането му, ако Потребителят е нарушил някое от задълженията си по настоящите Общи условия или закона.

 

ГЛАВА VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36 Кореспонденцията с Raz.bg се води чрез предоставените на сайта на Raz.bg (https://raz.bg/) адрес и електронна поща.

Чл. 37. Кореспонденцията с Потребителя се извършва чрез електронната поща, посочена от него при регистрацията.

Чл. 38. Съобщенията по договора за предоставяне на Услугата и тези Общи условия следва да се изпращат по електронна поща, чрез куриер или чрез лична доставка.

Чл. 39. Към тези Общи условия, към договора за предоставяне на Услугата, към отношенията регулирани с тях, както и към всички договорни и извъндоговорни отношения, произтичащи от тях, се прилага българското законодателство, а компетентен за разрешаване на съответните спорове е българският съд.

Чл. 39. Настоящите Общи условия влизат в сила в срок от две седмици от публикуването им.